O škole

O ŠKOLE

         Zřizovatelem Základní školy logopedické je Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

         Cílem této školy je vybudovat řeč sluchovou cestou prostřednictvím celého výchovně vzdělávacího procesu a připravit tak žáky k zařazení do běžných škol a ke vstupu do života. Škola má 1.stupeň ZŠ, pracujeme podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠ a ŠVP ZŠ - LMP. Naše škola je internátního typu, máme nadregionální působnost.

 

Nastupují k nám děti  s řečovými a kombinovanými vadami, jejichž  nedostatky nelze odstranit foniatrickou ani logopedickou ambulantní péčí.

 

Jedná se o nejtěžší poruchy řeči a nejrůznější poruchy nemluvnosti.

 

Diagnosy dětí jsou různé:

  •  opožděný vývoj řeči s dysfatickými rysy
  •  vývojová dysfázie při postižení řečových oblastí centrální nervové soustavy
  •  mnohočetná dyslalie,
  •  operace patra - rozštěpy patra různého typu (palátolalie)
  •  nejrůznější formy mutismu,  koktavosti a breptavosti 
  •  poruchy plynulosti řeči aj.

 

Hlavním úkolem školy je vybudovat řeč sluchovou cestou, rozvíjet motorické dovednosti, naučit žáky číst, psát, počítat a vřadit je zpět do škol v místě jejich bydliště.

 

Přijímány jsou děti od šesti let věku na nezbytně nutnou dobu. Po odstranění nebo zmírnění řečové vady a komunikačních obtíží se vracejí do své kmenové školy v místě bydliště.

 

V celém výchovně vzdělávacím procesu, ve všech předmětech, ale i při mimoškolní činnosti se důsledně dbá na správnou výslovnost jednotlivých hlásek, které jsou vyvozovány  při hodinách systematické  logopedické péče. Při nižším počtu žáků ve třídě je ke  každému  přistupováno individuálně.

Používají se nejrůznější názorné metody a pomůcky.

 

Osnovy výuky jsou stejné jako na běžných ZŠ, jsou však rozšířeny o dvě hodiny logopedické péče v týdnu.

Velký důraz se klade jak na rozvoj řeči, tak i rozvoj motorických dovedností dětí, neboť řeč a motorika spolu úzce souvisejí. Motorické dovednosti se rozvíjejí zejména při výtvarné a pracovní výchově, ale i hudebně pohybovými a sportovními aktivitami v odpolední době mimo vyučování. U školy je rozlehlá zahrada, kterou děti často využívají, v přístavbě školy v r. 2005 vznikla cvičebna a počítačová třída, .

 

Vstupní, průběžnou a výstupní diagnostiku žáků provádí SPC a psycholog při škole.

 

 

    Údaje o zařazování dětí

 

Do našeho zařízení jsou přijímány děti starší šesti let s těžkou řečovou

vadou, která se nedá odstranit ambulantní péčí.

 

Žádost o přijetí do naší školy mohou podávat rodiče dětí, PPP, školy,

zdravotníci, orgány péče o rodinu a speciálně pedagogická centra.

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

  •  psychologické vyšetření: rozhodnutí o zařazení do ZŠ nebo ZŠ praktické
  •  logopedické (foniatrické) vyšetření
  •  dotazník o dítěti (vyplní rodiče)
  •  přihlášku, podepsanou zástupci dítěte

 

 

O přijetí dítěte do zařízení rozhodne ředitelka školy.

Počet dětí ve třídách je v rozpětí 6 – 14 žáků, Je potřeba se každému dítěti věnovat individuálně. Ubytovací kapacita internátu je 30 žáků. Kromě ubytovaných žáků máme i 15 míst pro žáky docházející.

 

 

Speciálně pedagogické centrum

 

        SPC umožňuje realizaci procesu integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu, pomoc rodinám s postiženým dítětem, provádí systematický poradenský servis. Předmětem působení SPC jsou:

     - děti v péči rodičů před zařazením do předškolních a školských institucí

     - děti a žáci integrovaní do předškolních zařízení, základních a středních škol

     - rodiče postižených dětí, učitelé a vychovatelé integrovaných dětí a žáků

     - nutná je spolupráce s odbornými pracovišti podle potřeby

 

 

Základní okruhy činnosti SPC:

 

 -   provádění komplexní speciálně pedagogické - logopedické diagnostiky

 -   stanovení konkrétních edukačních (reedukačních) logopedických postupů

 -   poskytování logopedické péče podle individuální potřeby klientů

 -   sestavení návrhů individuálního vzdělávacího plánu pro integrované žáky

 -   spolupráce se školami, zajišťujícími integraci dítěte

 -   odborné vedení pedagogických pracovníků

 -   spolupráce s rodiči postižených žáků

 -   zpracování podkladů pro vydávání rozhodnutí orgánů státní zprávy

 -   osvětová a informační činnost

 

 

 


Kontaktní informace
Adresa
Základní škola logopedická
Sakařova 342
375 01 Týn nad Vltavou

Telefon
ředitelna: 385 731 188
kancelář: 385 731 466
SPC: 385 731 824

E-mail
kancelar@zslogopedicka-tnv.cz

Internet
www.zslogopedicka-tnv.cz