Speciálně pedagogické centrum

 

 Obrázky článků: logo_koly.png

 

 

Speciálně pedagogické centrum

SPC je zřízeno při ZŠ logopedické v Týně nad Vltavou od roku 1994.

  Naše SPC zabezpečuje diagnostickou, metodickou, poradenskou a terapeutickou pomoc pro děti předškolního a školního věku s poruchami řeči a komunikačních dovedností.

Pracovní aktivity SPC se specifikují na řečově postižené děti a stěžejním úkolem je dlouhodobá a systematická práce s těmito dětmi a jejich rodinami. Pozornost je věnována zejména dětem s kombinovanými vadami. Zajišťujeme odborné konzultace rodičům a učitelům.

 

Činnost SPC je zaměřena na:

 1)     Depistáže – pracovníci centra vyjíždějí do MŠ a ZŠ, kde vytipují děti s vadami řeči a následně doporučí rodičům i škole další odbornou péči.

2)     Ambulantní péče – děti docházejí na pravidelnou logopedickou péči do SPC.

3)     Reedukace v MŠ a ZŠ – pracovníci SPC pravidelně vyjíždějí do vybraných škol, se kterými se podařilo navázat užší spolupráci. Zde probíhá pravidelná logopedická péče ve spolupráci s učitelkami – logopedickými preventistkami těchto škol. Pokyny a úkoly pro logopedická cvičení dostávají od logopedek prostřednictvím školy též rodiče, aby mohli doma s dětmi vyvozované hlásky pravidelně procvičovat.

4)     Integrace dětí v MŠ a žáků v ZŠ – pracovníci SPC na základě vlastních vyšetření, ale i na základě doporučení dalších odborníků - foniatr, neurolog, pediatr, PPP apod. zajišťují pro děti s vadami řeči, jejichž postižení je takového rozsahu a stupně, že je opravňuje k zařazení do speciálních škol a školských zařízení, integraci v MŠ a ZŠ v místě bydliště.

       Součástí integrace je pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, metodická pomoc učitelům ve škole a pomoc rodičům těchto dětí. Optimální je situace, kdy se podaří zajistit dobré podmínky pro integraci ve škole, úzkou spolupráci rodičů, školy a logopeda. Velmi důležité je včasné zahájení logopedické péče. V takovém případě přináší integrace dobré výsledky a je pro rozvoj dítěte přínosem.

5)    Pracovníci SPC provádějí komplexní logopedická a psychologická vyšetření u dětí s nejtěžšími řečovými vadami pro potřeby rozhodnutí o zařazení dítěte do školy.

6)    Komplexnost terapeutických činností zahrnuje odborné psychologické služby. Tyto služby jsou určeny široké veřejnosti, školám, školkám a rodičům. Psycholog provádí psychologickou diagnostiku, orientační psychologické vyšetření v průběhu jejich sledování a komplexní vyšetření v souvislosti s rozhodnutím o zařazení dítěte do vhodného tytu školy.

7)    Metodické vedení, osvěta – logopedky a psychologové poskytují odborné konzultace učitelům a rodičům postižených dětí, pomáhají při integraci do běžných typů škol a při řešení výukových a  výchovných problémů.

 

Klientela našeho centra jsou děti s narušenou komunikační schopností.

1. U nezletilých klientů o službu žádá zákonný zástupce, zletilý klient žádá sám.  Pokud naši pomoc potřebuje škola, žádá o ni se souhlasem zákonných zástupců. K objednání nepotřebujete doporučení.

2. Kde nás najdete:  Speciálně pedagogické centrum při Základní škole logopedické

                                 Sakařova 342    375 01 Týn nad Vltavou                   

3. Službu je možné objednat:     a) telefonicky

                                                   b) osobně

                                                   c) písemnou formou

4. Podrobné informace Vám sdělí administrativní pracovnice na tel. 385 731 824

5. Před vyšetřením je nutné dodat všechny zprávy z již podstoupených vyšetření na specializovaných pracovištích, popř. se domluvit, která vyšetření jsou nutná ještě doložit a zaktualizovat. 

6. Vždy musí být součástí žádosti zpráva  o probíhající logopedické péči, neurologické, foniatrické a popř. psychologické vyšetření. Psychologické vyšetření může být po dohodě realizováno v našem centru.

Zprávy je možné doručit:   1) poštou

                                          2) e-mailem na naši adresu    spc@zslogopedická-tnv.cz

7. Dále je nutné s rodiči vyplnit dotazník pro rodiče, jehož součástí je rodinná a osobní anamnéza dítěte, vyjádření školského zařízení MŠ či ZŠ. V případě žáků středních škol vyplnění Osobního dotazníku pro žáky středních škol.

Ke stažení v kolonce   DOKUMENTY 

                                     1.Dotazník pro rodiče

                                     2.Sddělení MŠ 

                                     3.Sdělení školy (ZŠ,SŠ)

                                     4.Žádost o poradenskou službu

Po dodání těchto náležitostí bude klient zaregistrován.  

8. Klienti jsou zváni do poradny na základě dřívější registrace, jen s prokazatelným souhlasem zákonného zástupce, s vyjímkou klientů nad 18 let, kteří se mohou na poradnu obracet sami.

9. Na vyšetření je potřeba s sebou přinést v případě školáků: sešity školní i domácí, sešity s diktáty, žákovskou knížku, (nápoj).

10. Konkrétní termín vyšetření je klientům sdělen písemnou pozvánkou nebo telefonicky s dostatečným předstihem.

Informace o vyšetření:

    Doba, kterou stráví klienti v poradně se liší podle řešené problematiky. Komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické či logopedické vyšetření se provádí pouze v dopoledních hodinách. Vyšetření předškolních dětí a kontrolní vyšetření pak bývají zpravidla kratší. Nezletilí klienti jsou doprovázeni zákonným zástupcem.

    Konkrétní průběh a obsah poskytované služby je vždy dohodnut v úvodním rozhovoru s odborným pracovníkem. Služba probíhá na základě informovaného souhlasu klienta / zákonného zástupce. Vyšetření je zakončeno konzultací odborného pracovníka se zákonným zástupcem, jsou sděleny závěry, projednána doporučení a další postupy.

 

 

 

 

 

Kontaktní informace
Adresa
Základní škola logopedická
Sakařova 342
375 01 Týn nad Vltavou

Telefon
ředitelna: 385 731 188
kancelář: 385 731 466
SPC: 385 731 824

E-mail
kancelar@zslogopedicka-tnv.cz

Internet
www.zslogopedicka-tnv.cz